Regulamin sklepu hallo.com.pl

Postanowienia ogólna

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hallo.com.pl prowadzony jest przez firmę Research Cloud Artur Kordykiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Kondratowicza 18 lok. 100 03-285 Warszawa, NIP 125-011-02-33 REGON 017308621, adres poczty elektronicznej: kontakt@hallo.com.pl, numer telefonu kontaktowego: 501591331 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Konsument, Wymagań Technicznych.
 3. Akceptacja Regulaminu sklepu jest dobrowolna, lecz konieczna w niektórych procesach takich jak: utworzenia Konta lub złożenia zamówienia przez Konsumenta.

DEFINICJE

 • BOK – Biuro Obsługi Konsumenta Sprzedawcy, które udziela Konsumentom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Konsumenta – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 • CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Konsumenta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Konsumenta podczas tworzenia Konta. Konsument jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Konsumentowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła
 • KONSUMENT- osoba fizyczna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Konsumenta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Konsumenta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Konsument uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Konsument loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Konsumenta do wysyłki Produktów, ustawiania poziomu zachowania prywatności, subskrypcji Hallo Newslettera, obsługi zamówień,  dostępu do historii Zamówień.
 • KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Konsumentowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Konsumenta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • LOGIN – adres e-mail Konsumenta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
 • NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Konsumentom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Konsumenta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Konsumenta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 • PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Konsument może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
 • SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji przez Konsumenta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: https://hallo.com.pl.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 •  WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne); (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Konsument musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Konsumenta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Konsument składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Konsumenta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Konsumenta zawarcia Umowy Sprzedaży

NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Konsumentów:
  a. konto
  b. umożliwianie Konsumentom składania Zamówień, dokonywania Rezerwacji oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  c. prezentowanie Konsumentom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  d. umożliwienie Konsumentom korzystania z usług Koszyka;
  e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
  f. Newsletter.
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Konsumentów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  a. podtrzymywanie sesji Konsumenta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
  b. przechowywanie i udostępnianie Konsumentowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 3. Korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Konsumenta:
  a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  b. kliknięciu pola „Zarejestruj”
 4. Korzystanie z konta możliwe jest także poprzez dokonania autoryzowanego logowania poprzez aplikacje Facebook lub Google.

REJESTRACJA KONTA/USUNIĘCIE KONTA

 1. Rejestracja konta Konsumenta w sklepie Internetowym jest usługą bezpłatną.
  Podczas rejestracji konta Konsument proszony jest o podanie minimalnego zakresu danych osobowych niezbędnego do realizacji umowy sprzedaży. Są to:
  – imię i nazwisko
  – adres dostawy
  – adres email
  – telefon
  W przypadku firm dodatkowo należy podać
  – nazwę firmy oraz nr NIP
 2. Korzystając z konta w sklepie, Konsument ma możliwości:
  – administrowaniem ustawieniami prywatności w postaci akceptacji lub odrzucania stosowanych na stronie plików cookies.
  – administrowaniem subskrypcjami Newslettera
  – wglądu do swoich zamówień, także archiwalnych
  – wglądu do koszyka produktów „ulubionych”
  – dokonywania reklamacji oraz zwrotu zakupionych towarów
  – administrowaniem adresami wysyłki
  -drukowanie dowodów sprzedaży
 3. Konsument zobowiązany jest do ustalenia bezpiecznego hasła dostępu do konta składającego się z: dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.
 4. Konsument zobowiązany jest do nieprzekazywania swoich danych dostępowych do konta osobom trzecim.
 5. Usunięcie konta możliwe jest poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy drogą mailową. Formularze kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na produkty w następujący sposób:
  a. bezpośrednio w sklepie Internetowym
  b. telefonicznie
  c. za pomocą aplikacji chat dostępnej na stronie sklepu.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Konsumenta zamówienia, oraz potwierdzenia tego zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres email podany przez Konsumenta w procesie rejestracji.
 3. Proces zawierania umowy bezpośrednio w sklepie Internetowym.
  a. Konsument dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.  
  b. Konsumenci, którzy posiadają konto; dane adresowe w formularzu zamówienia uzupełniane są automatycznie na podstawie danych, które Konsument podał w ustawieniach swojego konta.
  c. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Konsumenta następujących danych dotyczących Konsumenta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży takich jak: produkt/y, ilość produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar produktu, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób Płatności. W wypadku Konsumentów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie danych firmy oraz określenia żądania wystawienia faktury VAT.
  d. Konsument wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
  e. Konsument wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
  f. Konsument przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i płacę”). W przypadku Kunsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Konsument ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
  h. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Kunsument może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania Płatności.
  Proces zawarcia umowy drogą telefoniczną lub poprzez mechanizm czatu.
 4. W przypadku dokonywania zakupu poprzez kontakt telefoniczny lub mechanizm czatu Konsument wykonuje kroki:
  a. wybiera produkty i spisuje ich numery SKU. Numer SKU widoczny jest w opisie każdego produktu dostępnego w sklepie.
  b. Konsument kontaktuje się z BOK telefonicznie lub poprzez czat.
  c. Konsument podaje operatorowi listę produktów z ich numerami SKU oraz ilości zamawianych produktów
  d. Konsument podaje dane dotyczące adresu wysyłki opisane w pkt IIIc, wybiera formę Płatności oraz dostawy.
  e. Sprzedawca sporządza zamówienie i wysyła potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na adres email wskazany przez Konsumenta.
  f. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę na adres email podany przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia lub jego części Sprzedawca przed zawarciem umowy sprzedaży poinformuje o tym Konsumenta.
 6. Konsument ma prawo do przyjęcia zamówienia częściowego lub odrzucenia go w całości.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę Płatności online w zakresie Płatności kartami jest Blue Media S.A
 2. Całkowita wartość Zamówienia złożonego przez Konsumenta w sklepie Internetowym obejmuje Cenę produktu brutto (zawierającą podatek VAT), koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Konsumenta płatnych usług. 
 3. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Konsument jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca udostępnia Konsumentom różne formy Płatności. Są nimi:
  a. płatność przy pomocy bramek płatniczych (przelewy, karta płatnicza, BLIK)
  b. Płatność przy odbiorze przesyłki – płatność kurierowi w chwili dostarczenia zamówienia.
 5. Sprzedawca nie rozlicza Płatności za zamówienia w formie gotówkowej płaconej bezpośrednio Sprzedawcy.
 6. Podczas realizowania Płatności poprzez bramkę płatniczą Konsument zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
 7. Szczegółowy opis metod Płatności opisany jest w zakładce Metody Płatności

KOSZT I TERMINY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy uzależnione są od formy Płatności. Zestawienie znajdziesz w linku Koszty dostawy
 2. Dostawa produktu/ów możliwa jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Konsumenta produktu/ów (termin dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 4. Dostawa produktu/ów jest usługą płatną. Wyjątek stanowią określone przez Sprzedawcę promocje dotyczące obniżenia luz zniesienia opłaty za dostawę opisane w oddzielnych komunikatach i przedstawione w opisie produktu/ów
 5. Dostępne formy dostawy mogą być uzależnione od wybranej przez Konsumenta formy Płatności. W szczególności wpływ na termin dostawy ma płatność przelewem tradycyjnym. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu Płatności na koncie bankowym.
 6. Dostawa produkt/ów realizowana jest na adres Konsumenta podany podczas zawierania umowy sprzedaży.
 7. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie dla każdego produktu i widoczny jest w jego opisie.
 8. Termin dostawy kompletnego zamówienia uzależniony jest od najdłuższego terminu dostawy pojedynczego produktu.
 9. Konsument w każdej chwili przed zawarciem umowy sprzedaży może usunąć towary z koszyka (lub zgłosić usunięcie produktu telefonicznie bądź przez czat) z najdłuższym terminem dostawy.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży zobowiązuje Konsumenta do odbioru przesyłki z zamówieniem (o ile została wysłana przez Sprzedawcę, a Konsument został o tym poinformowany). Niepodjęcie odbioru przesyłki nie stanowi procedury zwrotu towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu i może być powodem żądania przez Sprzedającego zwrotu kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy sprzedaży.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu Płatności przelewem, Płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  Reklamacja objęte są elementy anten takie jak: trapy rezonansowe, BalUn’y, UnUn’y
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.
 4. W przypadku reklamacji produktu należy złożyć ją mailowo lub pisemnie korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w zakładce kontak W celu przeprowadzenia prawidłowej reklamacji produktu Konsument powinien:
  a. podać nr zamówienia lub kod SKU reklamowanego produktu
  b. opisać wadę produktu
  c.  opisać okoliczności powstania wady
  W drodze reklamacji Konsument może zażądać:
  – obniżenia ceny produktu
  – wymiany produktu na wolny od wad
  – usunięcia wady produktu
 5. Sprzedawca w procesie reklamacyjnym ma prawo do kontaktowania się z Konsumentem i w celu doprecyzowania szczegółów wady, powstania wady oraz sposobu używania produktu
 6. Dostarczenie produktu do Sprzedawcy oraz ewentualne wymiany produktu realizowane są na koszt Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Konsumenta o jej wyniku oraz dalszych procedurach reklamacyjnych.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towaru w ramach reklamacji bez wcześniejszego przejścia procedury reklamacyjnej. 

ZWROT PRODUKTÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie opisanym w zakładce Zwrot
  Rozwiązanie umowy może nastąpić po:
  a. odebraniu przesyłki z produktami przez Konsumenta
  b. przekazaniu Sprzedawcy decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży
 2. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Konsument musi powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż wskazanym w zakładce zwroty. Formy powiadomienia są następujące:
  a. dokonanie zwrotu towaru poprzez mechanizm dostępny po zalogowaniu na konto sklepu w zakładce Moje konto – Zamówienia – Szczegóły – Gwarancja/Zwrot towaru
  b. mailowo/telefonicznie lub przez czat podając numer zamówienia
 3. Koszt przesyłki związany ze zwrotem produktów ponosi Konsument.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztu zakupu produkt/ów oraz kosztu wysyłki, który poniósł Konsument w związku z umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca wypłaca kwotę zwrotu Konsumentowi po otrzymaniu zwrotu towaru i przyjęcia go w siedzibie Sklepu.
 6. Kwota zwracana jest na konto, z którego Konsument dokonał Płatności podczas zawierania umowy sprzedaży.
 7. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Konsumentów w ramach zwrotu z płatnością u kuriera “za pobraniem”
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych wyjaśniamy w polityce prywatności, która jest dostępna w zakładce Polityka prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Konsumenta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.