Regulamin usługi Newsletter

pOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez: Research Cloud Artur Kordykiewicz, ul. Kondratowicza 18 lok. 100 03-285 Warszawa, NIP 1250110233.
 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail,  (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

zawarcie umowy

 1. Umowa na świadczenie usługi Newsletter pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą zawarta zostaje w chwili, gdy Usługobiorca (Konsument sklepu) w formularzu subskrypcji poda swój adres email, zaznaczy listy tematyczne, zaakceptuje regulamin oraz naciśnie przycisk “Subskrybuj”
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania adresu email własnego, do którego posiada login i hasło

zgoda usługobiorcy

 1. W chwili zawarcia umowy na usługę Newsletter, Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych zgodnych z listą tematyczną, którą zaprenumerował na adres email wskazany w formularzu rejestracji. 

Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca w każdej chwili może rozwiązać umowę subskrypcji usługi Newsletter bez podawania przyczyn. Można zrobić to na dwa sposoby:
  a.po zalogowaniu w zakładce Moje Konto – Newsletter należy odhaczyć wszystkie zasubskrybowane listy
  b. w każdym przesłanym Newsletterze udostępniamy link do zarządzania subskrypcjami, z którego mogą skorzystać Usługobiorcy nieposiadający konta w sklepie. 
 2. W chwili usunięcia subskrypcji list Usługobiorca automatycznie wycofuje swoją zgodę na subskrypcję Newslettera.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 3. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Usługodawca będzie przetwarzał adres email Usługobiorcy do chwili, gdy Ten nie zgłosi woli anulowania subskrypcji.

zgłoszenie nieprawidłowości

 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
 2. Reklamację można zgłosić mailowo/telefonicznie/poprzez czat. 
 3. Podczas reklamacji należy podać adres email, którego dotyczy reklamacja. 
 4. Jeżeli adres email podany w formularzu subskrypcji został podany przez osobę do tego nieuprawnioną usługa subskrypcji zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po zgłoszeniu reklamacji.